Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy BD Tyršova (část 2)

20. 5. 2014

 

Nájem
Článek 21
Nájem družstevního bytu
S každým členem družstva uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nejpozději do 2 měsíců od vzniku členství, a to blíže za těchto podmínek: 
1)        Nájemní smlouva bude se členem družstva (dále nájemcem) uzavřena na dobu neurčitou.
2)        Družstvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, není-li s nájemcem dohodnuto jinak.
3)        Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Domácností se rozumí ti, co spolu bydlí. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost. Nájemce může do své domácnosti přijmout pouze takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a odpovídá obvyklým pohodlným a hygienicky vyhovujícím podmínkám. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení povinností, není-li tento závadný stav odstraněn do 30 dnů ode dne obdržení výzvy ke sjednání nápravy.
4)        Nájemci a osoby žijící v domácnosti jsou povinny chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv nájmu ostatních osob v domě. Porušení povinností ostatním členem domácnosti se považuje za porušení povinností nájemcem.
5)        Družstvo je povinno zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
6)        Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou celkové výměny elektrických, vodoinstalačních, kanalizačních, plynových přípojek, společné televizní antény, domácích telefonů a vnější nátěry oken. Za drobné opravy se výhradně považují opravy a výměny omítek, maleb, podlah. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. Nájemce nemá dále nárok na výměnu zařizovacích předmětů jako je například kuchyňská linka, vestavěné skříně, vana, WC mísa vč. splachovacího zařízení, vodovodní baterie, umyvadla, dřezy, nábytek, elektrospotřebiče apod. na náklady pronajímatele. Nepostará-li se nájemce o drobné opravy, odpovídá družstvu za způsobené škody.
7)        Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, ke kterým je povinno a které brání řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva nájemce ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do dvou měsíců od odstranění závad. Za tímto účelem je povinen člen družstva oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadně, a jestliže užívání bytu se v důsledku toho podstatně zhoršilo. Právo na slevu z nájemného je třeba uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 2 měsíců.
8)        Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je nájemce povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu.
9)        Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.
10)    Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil.
11)    Nájemce je povinen strpět úpravu bytu nebo domu, popřípadě jeho přestavbu nebo jinou změnu, jen nesníží-li hodnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li ji pronajímatel na příkaz orgánu veřejné moci, anebo hrozí-li přímo zvlášť závažná újma. V ostatních případech lze změnu provést jen se souhlasem nájemce.
12)    Výši nájemného stanoví členská schůze. Výše zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se stanoví na jednotlivé byty podle výše nákladů za předchozí rok s přihlédnutím ke změně rozsahu a cen služeb a sazeb DPH pro aktuální období. Nájemné a zálohy na služby se platí do 15. dne daného měsíce. Splátky dalšího členského vkladu se hradí do 15. dne daného měsíce, není-li dohodnuto jinak. Nájemné obsahuje pouze ekonomicky oprávněné náklady družstva, které souvisí se správou majetku družstva, s jeho opravami, modernizací, rekonstrukcemi, s pořízením nového majetku a to vč. splátek úvěru a úroku na jeho opravy, modernizace, rekonstrukce a pořízení. Součástí nájemného je rovněž rezerva na vytváření finančních zdrojů pro úhradu výše uvedeného. 
13)    Vyúčtování záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se provádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do 31.5. následujícího roku. Nájemce má možnost vyúčtování reklamovat do 30 dnů. Přeplatky a nedoplatky jsou splatné do 60-ti dnů po jejich vyúčtování.
14)    Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohu na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), případně splátku členského vkladu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile denně z dlužné částky za každý den prodlení. V odůvodněných případech může nájemce požádat představenstvo o snížení či prominutí penále.
15)    Pokud je stejná věc upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má předost ustanovení stanov.
16)    Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu v platném znění.
17)    Ustanovení, upravující nájem bytu ve stanovách a nájemní smlouvě se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s kogentním ustanovením zákona.
 
 
 
Článek 22
Podnájem bytu
1)        V případě, že nájemce v bytě sám nebydlí, může pronajatý byt nebo jeho část dát do podnájmu třetí osobě (podnájemci) jen s písemným souhlasem představenstva. Porušení této povinnosti se považuje za hrubé porušení stanov. Souhlas představenstvo vydá písemně, a to pouze na dobu 1 roku, a to i opakovaně. Souhlas či zamítnutí souhlasu představenstvo vydá do 30-ti dnů ode dne obdržení žádosti, jinak se má za to, že představenstvo s podnájmem souhlasilo. Představenstvo může již vydaný souhlas s podnájmem zrušit v případě porušování povinností podnájemce, které vyplývají pro nájemce ze stanov, usnesení členské schůze domovního řádu či nájemní smlouvy.
2)        Souhlas s podnájmem bytu může být vydán až po úhradě poplatku, pokud byl členskou schůzí stanoven. V případě zamítnutí podnájmu bude poplatek vrácen ve výši 90 %.
3)        V případě skončení nájmu bytu skončí ke stejnému dni i podnájem bytu. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

Článek 23
Zánik nájmu družstevního bytu
Nájem družstevního bytu zaniká:
1)        zánikem členství nájemce družstevního bytu,
2)        písemnou dohodou mezi družstvem a členem - nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě,
3)        písemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu, ve kterém musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce;
4)        písemnou výpovědí pronajímatele (družstva) z nájmu družstevního bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou, a to z důvodu hrubého nebo opakovaného porušení povinností spojených s nájmem bytu.
Hrubým porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména:
a)         nájemce je v prodlení, přičemž jeho dluh bez penále dosahuje výše alespoň 3 měsíčních splátek nájemného, služeb a případně splátky dalšího členského vkladu a nepožádal o odklad, s kterým představenstvo písemně souhlasilo,
b)        podnájem bytu bez souhlasu představenstva,
c)         stavební úpravy bytu bez souhlasu představenstva, pokud je vyžadován,
d)        neoznámení změn počtu osob domácnosti,
e)         nežádoucí chování nájemce nebo členů domácnosti vůči ostatním nájemcům v domě nebo majetku družstva a ostatních nájemců
Opakovaným porušením je zejména opakované pozdní placení nájemného a služeb, a to zejména až na základě upomínek, i když dluh nedosahuje částky podle předchozího odstavce a další porušování povinností, které není považováno za hrubé porušení nájemní smlouvy podle předchozího odstavce, avšak je opakované a nedošlo ke sjednání nápravy ani na základě opakované výzvy.
Výpovědní lhůta počíná běžet následující měsíc po měsíci v němž byla výpověď doručena.
5)          písemnou výpovědí pronajímatele (družstva) z nájmu družstevního bytu bez výpovědní lhůty, a to z důvodu zvlášť závažného porušení povinností spojených s nájmem bytu. Nájemce je povinen byt vyklidit a odevzdat do 30-ti dnů ode dne skončení nájmu, tj. ode dne doručení výpovědi.
Zvlášť závažným porušením nájemní smlouvy se rozumí zejména:
a)         nájemce je v prodlení, přičemž jeho dluh bez penále dosahuje výše částky 20 tis. Kč a nepožádal o odklad, s kterým představenstvo písemně souhlasilo,
b)        stavební úpravy bytu bez souhlasu představenstva, které ohrožují majetek a zdraví jiných osob,
c)         výrazně nežádoucí chování nájemce nebo členů domácnosti vůči ostatním nájemcům v domě nebo majetku družstva a ostatních nájemců,
d)        pěstování, skladování a uchovávání nedovolených látek podle zvláštních předpisů, a to zejména narkotik, nedovolených a nebezpečných zvířat, nedovolených zbraní, výbušnin a těkavých látek.
6)        převedením bytu do vlastnictví člena.
Orgány družstva a jejich kompetence

 

Článek 24
Obecná ustanovení
1)          Orgány družstva tvoří:
a)         členská schůze,
b)        představenstvo
c)         kontrolní komise
1)          Do představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let.
2)          Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je 3 roky. Členové těchto orgánů mohou být opětovně voleni. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise se počítá individuálně. Jestliže členovi představenstva nebo kontrolní komise zanikne jeho funkce, musí příslušný orgán zvolit bez zbytečného odkladu nového člena. Do doby zvolení nového člena představenstva plní funkci orgánu dosavadní členové představenstva či kontrolní komise.
3)          Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, kterého je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy oznámení o odstoupení projedná orgán, jehož je členem, nejdéle však uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.
4)          Člen představenstva a kontrolní komise, popř. všichni jeho členové mohou být ze své funkce odvoláni tím orgánem, který je do funkce zvolil. Ke dni účinnosti odvolání musí být zvolen nový člen, případně celý orgán, který byl z funkce odvolán.
5)          Pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují požadavek většího počtu hlasů pro jednání a pro přijetí usnesení orgánů družstva, vyžaduje se pro platnost usnesení těchto orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.
6)          O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum, čas a místo konání, projednané skutečnosti a výsledky hlasování. Zápis musí být podepsán předsedou orgánu a jeho dalším členem, a pokud zápis vyhotovila jiná osoba než člen orgánu, pak také zapisovatelem.
7)          Členové představenstva a kontrolní komise musí vykonávat svou funkci v orgánu osobně. Členové družstva mohou být na jednání členské schůze zastoupeni na základě písemné plné moci.
8)          Bližší podrobnosti o orgánech družstva může stanovit jednací řád.

Článek 25
Členská schůze
1)        Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Členská schůze se koná vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva, minimálně však jednou za rok. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
2)        Členská schůze se usnáší 2/3 přítomných členů rozhoduje-li o :
a)         schválení poskytnutí finanční asistence,
b)        uhrazovací povinnosti,
c)         zrušení družstva s likvidací,
d)        přeměně družstva,
e)         vydání dluhopisů.
1)          Členská schůze se usnáší 100 % všech členů družstva rozhoduje-li o :
a)         zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena,
b)        podmínkách, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu,
c)         podrobnější úpravě práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu.
1)          Členskou schůzi svolává předseda představenstva. Pozvánka na členskou schůzi musí být nejméně patnáct dnů přede dnem konání členské schůze uveřejněna na internetových stránkách družstva a současně zaslána členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Na žádost 10 % členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů, zařadí předseda jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.
2)          Členskou schůzi je dále předseda povinen svolat, požádá-li o to písemně kontrolní komise, nebo 10 % členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu všech hlasů. Jestliže předseda nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti, musí být svolána osobami nebo orgánem dle zákona.
3)          Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas; to se týká i společných členů. Pokud se společní členové nedomluví, má se za to, že nehlasovali. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci.
4)          Členská schůze zejména:
a)         mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b)        volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
c)         určuje výši odměny pro představenstvo a kontrolní komisi,
d)        schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e)         schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
f)         schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g)        rozhoduje o námitkách člena proti jeho vyloučení,
h)        schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i)          rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j)          rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
k)        rozhoduje o použití rezervního fondu,
l)          rozhoduje o vydání dluhopisů,
m)      rozhoduje o přeměně družstva,
n)        schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
o)        schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
p)        rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q)        volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r)          schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s)         rozhoduje o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud si rozhodování o některé věci členská schůze vyhradila.
1)          Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda náhradní schůzi tak, aby se konala do 14 dní od termínu původní řádné schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání.
2)          Zápis z členské schůze vyhotovený do 15 dnů ode dne konání členské schůze musí být podepsán předsedou a dalším členem představenstva, případně také zapisovatelem a musí mimo jiné obsahovat námitky členů družstva, kteří pro daný bod nehlasovali a požádali o zaprotokolování.
3)          Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou zejména jedná-li se o změnu stanov, zrušení družstva s likvidací a přeměnu družstva.
4)          Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů či jednotlivých členů, jestliže tito o to požádají.
5)          Na návrh člena družstva vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je toto v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li řádně svolána do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky předsedovi.
6)          Je-li důvodem návrhu o neplatnosti rozhodnutí členské schůze skutečnost, že tvrzené rozhodnutí nebylo přijato členskou schůzí proto, že se o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, členskou schůzí přijatému, je možné podat žalobu do 1 měsíce ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejdéle však do 1 roku ode dne faktického nebo tvrzeného konání členské schůze.
Článek 26
Představenstvo družstva
1)        Představenstvo je statutárním orgánem družstva, kterému přísluší obchodní vedení družstva, které má 3 členy, volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
2)        Představenstvo zejména :
a)         řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným orgánům,
b)        plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
1)          Předseda jedná za družstvo navenek, je-li však pro právní úkon, který činí, zákonem předepsána písemná forma, je třeba podpisu i dalšího člena představenstva. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda.

Článek 27
Kontrolní komise
1)        Kontrolní komise má 3 členy, kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Kontrolní komise je volena členskou schůzí a je odpovědná pouze členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je nezávislá.
2)        Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců.
 
Článek 28
Odměny členů představenstva a kontrolní komise
Členská schůze stanoví za vykonávání volených funkcí finanční odměnu členům představenstva a kontrolní komise za výkon funkce a dále finanční náhrady za používání vlastního majetku k výkonu funkce. O odměně a finanční náhradě rozhoduje jako celku, a to zvlášť pro představenstvo a kontrolní komisi. Členové představenstva a kontrolní komise si odměnu a finanční náhradu rozdělí mezi sebou sami podle podílu, rozsahu a odpovědnosti na vykonávané funkci.
Hospodaření družstva

 

Článek 29
Základní kapitál družstva
1)        Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jehož splacení se členové zavázali.
2)        Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp. vypořádáním bývalých členů.
 
 
Článek 30
Nedělitelný fond
1)        Družstvo vytvořilo při svém vzniku nedělitelný fond.
2)        Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva.

Článek 31
Hospodářský výsledek
1)                 Cílem družstva není vytvářet zisk, ale vybrané peníze investovat do majetku družstva. Vznikne-li však z hospodaření družstva zisk, použije se ke krytí ztrát vytvořených v předchozích letech, zůstatek zisku zůstane jako nerozdělený nebo může být převeden do fondu určeného na opravy a investice či na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a investice. Nerozdělený zisk může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.
2)                 Ztráta družstva je přednostně uhrazována z nerozděleného zisku vytvořeného v předchozích letech. Pokud je ztráta vyšší než vytvořené nerozdělené zisky, pak je ztráta uhrazena z nedělitelného fondu. Zůstatek neuhrazené ztráty může být převeden do dalších let, případně může být předepsán členům družstva k úhradě, je-li to vzhledem k finanční situaci družstva třeba, a to do výše maximálně 3 násobku základního členského vkladu na každého člena družstva.
  
Článek 32
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
1)        Družstvo je povinno zajistit za každé účetní období řádnou účetní závěrku, za její sestavení odpovídá představenstvo.
2)        Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.
3)        Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva k nahlédnutí či žádat kopii.
4)        Představenstvo je povinno zajistit spolu s účetní závěrkou, zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí následujícího účetního období. Zpráva o hospodaření obsahuje důležité finanční údaje o hospodaření a majetkové situaci družstva.
Společná a závěrečná ustanovení

 

Článek 33
Společná ustanovení
1)        Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být doručeno nebo oznámeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nezbytné v případech stanovených zákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské schůze.
2)        Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů od doručení rozhodnutí a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí, není-li některým ustanovením stanov nebo zákona určeno jinak.
3)        O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze. Tím není dotčena možnost odvolání k soudu, pokud to stanovy či zákon umožňuje. O odvolání může představenstvo rozhodnout samo, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.

Článek 34
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy se mění tímto novým zněním přijatým usnesením členské schůze konané dne 5.6.2014  a nabývají účinnosti dnem 5.6.2014